Màn chụp đỉnh rộng Ánh Dương 1,8m x 2m x 1,75m loại trơn

420.000